För vem gäller policyn

Denna Integritetspolicy är tillämplig på personer som är arbetssökande eller anställda.

För vad gäller policyn

Denna Integritetspolicy reglerar hur vi samlar in och behandlar personuppgifter för att kunna fullfölja rekryteringsärenden, pågående anställningsförhållanden och avslutade anställningsförhållanden. Om du har några frågor, vänligen kontakta oss på gdpr@skill.se

Ändamålen med behandling av personuppgifter

Personuppgifter behandlas endast för de ändamål och syften som beskrivs i denna Integritetspolicy. Vi behandlar arbetssökandes och anställdas personuppgifter för att kunna:
(a) administrera vår relation till dig
(b) hantera eventuella ärenden om påstådd diskriminering, hantera tvister och genomföra förhandlingar.

Personuppgifter

Genom att godkänna denna Integritetspolicy samtycker du till att vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med denna Integritetspolicy. Om du inte samtycker till sådan behandling ska du inte förse oss med personuppgifter. Nedan finner du information om vilka slags personuppgifter vi behandlar och hur vi kan komma att få/inhämta dessa uppgifter.

När och hur vi delar personuppgifter med andra

Information om din användarprofil och rekryteringsprocess lagras vid en eller flera databaser som hostas av tredje parter lokaliserat i Sverige. Dessa tredje parter använder inte och har inte access till dina personuppgifter för annat ändamål än tillhandahållande av molntjänster och lagringstjänster. Vi säljer inte personuppgifter till någon och delar endast personuppgifter med tredje parter som underlättar tillhandahållandet av vår tjänst, såsom underleverantörer, för vilka vi är ansvariga för.

Vi delar inte på annat sätt dina personuppgifter till tredje parter om inte; (i) du begär det eller godkänner det; (ii) information lämnas ut för att följa lagen (till exempel att följa en husrannsakan, föreläggande eller domstolsbeslut, fullfölja ett avtal vi har med dig, eller skydda våra rättigheter, egendom eller säkerhet för tjänsten, eller andra användare eller våra anställda; (iii) för att hantera nöd eller force majeure händelser; eller (iv) att hantera tvister, krav eller bemöta personer som agerar på ditt uppdrag. Vi kan också komma att samla in aggregerade data om våra kandidater och tillgängliggöra denna information på aggregerad nivå till våra partners, tjänsteleverantörer, eller partner för marknadsföringsändamål. Vi kan också komma att annonsera om våra tjänster via socialmedia.

Dina rättigheter

Du som individ har även rätt att när som helst begära att vi blockerar, utplånar eller rättar dina personuppgifter. Du har alltid rätt att återkalla ett lämnat samtycke och meddela att du motsätter dig fortsatt behandling av dina personuppgifter. Sådana rättigheter gäller enbart när personuppgiftsbehandlingar inte omfattas av annan lagstiftning, som t. ex skattelagstiftning, bokföringslag, arbetsrättslig lagstiftning och liknande.

Rimlig tillgång till dina personuppgifter kommer att tillhandahållas utan kostnad, en gång per kalenderår, för dig på begäran till oss på gdpr@skill.se Om åtkomst inte kan tillhandahållas inom en rimlig tidsram kommer vi att ge dig ett datum när informationen kommer att tillhandahållas. Om åtkomst nekas, kommer vi att ge en förklaring till varför åtkomst har blivit nekad.

Säkerheten för dina personuppgifter

För att skydda integriteten för dina personuppgifter som du överför via användningen av vår tjänst, vidtar vi lämpliga tekniska och organisatoriska skyddsåtgärder. Vi uppdaterar och testar kontinuerligt vår säkerhetsteknik. Vi begränsar tillgången till dina personuppgifter till de anställda som behöver veta den informationen för att tillhandahålla tjänsten till dig. Dessutom tränar vi våra anställda om vikten av sekretess och upprätthåller integriteten och säkerheten för din information. Vi förbinder oss att vidta lämpliga disciplinära åtgärder för att upprätthålla våra anställdas integritetsansvar.

Datalagring

Dina personuppgifter lagras av oss på våra servrar och på servar tillhörande av vår molntjänstleverantör som vi anlitar, lokaliserade i Sverige. Vi lagrar personuppgifter under tidsperioden för din affärsrelation med Skill. För mer information om var och för hur länge som vi behandlar dina personuppgifter och för mer information om dina rättigheter kring radering och dataportabilitet, vänligen kontakta oss på d gdpr@skill.se dedikerad till personuppgifter.

Uppdatering av denna integritetspolicy

Vi kan komma att från tid till annan uppdatera och utveckla vårt tjänsteerbjudande vad gäller rekryteringstjänster, varför vi även kan komma att uppdatera dessa personuppgiftsvillkor. Information om reviderad policy sker via vår hemsida. Där det krävs enligt lag kommer vi ge dig tydligt meddelande om att denna policy har ändrats och att ditt samtycke lämnas på nytt.

Frågor eller klagomål

Vänligen kontakta:
Skill
gdpr@skill.se
013- 32 94 00