Vår rekryteringsprocess ser i korthet ut som följer:

Behovsanalys
Varje rekrytering inleds med att vi tillsammans med dig som kund gör en behovsanalys. Då tar fram en kravprofil utifrån kundens specifika behov. Vi tar reda på vad som krävs för att uppfylla kraven för tjänsten – såsom personliga egenskaper, gruppens sammansättning, tidigare arbetslivserfarenheter, utbildningsnivå och formella kunskapskrav.
Marknadsföring
Nästkommande steg är val av marknadsföringskanaler för att attrahera och finna kandidater till tjänsten. Där har vi ett baspaket som vid behov kan kompletteras med ytterligare kanaler.
Urval
Därefter startar vi rekryteringsarbetet för att hitta rätt person. Vi gör sökningar i vår stora CV-databas och använder vårt kontaktnät med mera, för att hitta lämpliga kandidater.
Ett första urval görs av inkomna CV:n och dessa kandidater telefonintervjuas i ett första skede. De mest intressanta blir kallade till intervju hos oss. Därefter presenteras de främsta kandidaterna för er som kund, kompletterat med tillhörande referenstagningar.
Beslutsstöd
Referenstagning ingår alltid och i vissa fall även utökad bakgrundskontroll. Vi använder oss även av en flora av olika tester för att få en god bild av respektive kandidat. Ansvarig rekryteringskonsult återkopplar med en samlad bedömning utifrån intervju, referenser och tester, om vilken av kandidaterna som vi anser som mest lämpad för tjänsten.
Uppföljning
Efter genomförd rekrytering återkopplar vi till er som kund med en utvärderingsenkät, för att vi som leverantör kontinuerligt ska kunna fortsätta att förbättra vår process och vårt arbetssätt. Vi vill förvissa oss om att du är nöjd med vår leverans och vårt samarbete. Vi skickar samma enkät till slutkandidaterna i varje rekryteringsprocess för att vi ska få en bild av hur kandidaterna upplevt processen. Vi följer sedan upp svaren i enkäten med både kund och kandidat.