Validering av nyanlända

– Arbetslösheten bland svenska industriarbetare är nästan noll och det finns en stor kompetensreserv i de nyanlända. Den största utmaningen ligger i språket.

Det berättar Bo Sörling som arbetar som projektledare på Skill, inom validering av nyanlända. Hans uppgift är att bekräfta kompetensen hos var och en för att på så vis hjälpa till att fylla behovet av arbetskraft inom industrin. I samarbete med Arbetsförmedlingen intervjuar Bo personer som har erfarenhet av industriarbete för att i ett tidigt skede få ut dem i antingen arbete eller relevant utbildning.

– Hittills har jag intervjuat ett 60-tal personer och de flesta av dessa har någon form av yrkeserfarenhet inom industri. En del har viss gymnasial eller eftergymnasial utbildning, men som i de flesta fall inte når upp till svenska krav. Detta gör att det oftast behövs en kompletterande utbildning först för att öka chansen att komma ut i arbete.
Trots god praktisk erfarenhet så har utbildningsinstanserna visat motstånd till att ta emot personal som inte pratar svenska. En stor utmaning ligger i att få utbildningsanordnare att tänka om och inse att det inte alltid finns tid att vänta på att de nyanlända ska lära sig prata god svenska utan att dessa individer behöver komma ut på arbetsmarknaden istället och snabbare lära sig svenska där.

– Två tredjedelar av de personer som kommer hit till Sverige avslutar aldrig sin språkutbildning inom SFI, svenska för invandrare, så de lär sig därför inte sitt nya språk ordentligt. Alla som jag har intervjuat hittills tror sig inte kunna lära sig svenska ordentligt förrän de fått ett jobb och därmed får träffa och umgås med fler svenskar i vardagen.

Bo har valt att inte använda någon tolk i samband med sina intervjuer. Hans erfarenhet är att han då först behöver förklara för tolken vad exempelvis en cnc-fräs är, för att sedan inte veta om översättningen blivit korrekt till kandidaten, vilket påverkar svaret från denne. Istället tar han hjälp av en egenuppfunnen enkät och en stor portion humor.

I den bildbaserade självskattningsenkäten Bo använder får intervjupersonerna titta på olika verktyg, maskiner och arbetsmoment och sedan uppskatta hur bra de behärskar detta teoretiskt och praktiskt. Till en början använde sig Bo av enkäten som ett enkelt hjälpmedel men det visade sig att den fungerade så pass bra att han nu ska utveckla den med hjälp av medel från Tillväxtverket. Förhoppningen är att den framöver ska kunna användas i ett vidare sammanhang.

Genom sitt arbete har Bo upptäckt ett stort behov av personalutbildning för företag. Industrikompetens kommer att erbjuda en heldagsutbildning av inkluderingscoacher, som därefter ska kunna ge företag och personal de verktyg som behövs för att lyckas. Även detta projekt finansieras delvis av Tillväxtverket. En del företag har själva uttryckt att de kan tänka sig ta emot personer som inte kan prata svenska men att de själva behöver utbildning för att hantera detta på ett bra sätt.

– Vi tar nu fram en handledarutbildning för att skapa bra förutsättningar för den anställde. Jag tror att vi arbetsgivare överlag måste försöka utveckla ett arbetssätt där vi föreslår och vågar anställa personer som har rätt bakgrund men inte kan prata så bra svenska. Handledarutbildningen kan hjälpa till att hitta argument och arbetssätt för detta.
Vad har då valideringen resulterat i så här långt? Jo, den första personen i projektet är glädjande nog nu ute i arbete och Bo är förhoppningsfull att det kommer fler.

Vill du veta mer? Ta kontakt med projektledare Bo Sörling på bo.sorling@skill.se
I samarbete med: